1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten gesloten met Shaiks webdesign LTD, 68 Rayko Daskalov Str. Fl.2 office 8, Plovdiv 4000, Bulgarije, met BTW-nummer BG205859995. Als u Shaiks webdesign LTD een opdracht geeft, dan gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen op elk moment, mits voorafgaande kennisgeving, deze algemene voorwaarden wijzigingen met het oog op een optimale dienstverlening en samenwerking met partners en klanten. De meest recente versie is steeds terug te vinden op https://shaik.be. Wijzigingen gelden ook op reeds afgesloten contracten. Deze wijzigingen gaan dan in met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. Indien u het niet eens bent met (één van) de wijzigingen heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen mits betaling van de tot dan toe door ons geleverde diensten en/of producten.

Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Shaiks webdesign LTD.

De Algemene Voorwaarden en eender welke schriftelijke overeenkomsten vervangen alle voorgaande mondelinge overeenkomsten, akkoorden, beloftes, afspraken of mededelingen met de klant.

  1. Overeenkomsten, offertes en facturatie

Een overeenkomst met Shaiks webdesign LTD wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Een overeenkomst is niet overdraagbaar, tenzij anders overeengekomen én met akkoord van beide partijen, Shaiks webdesign LTD en de klant.
We maken graag op vraag van de klant een vrijblijvende en gratis offerte met een overzicht van wensen, tarieven en kostenraming. De vermelde kost blijft 7 dagen geldig. Daarna is deze louter indicatief. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW. Prijzen op een offerte zijn steeds indicatief en gebaseerd op ervaring uit het verleden, indien de opdracht uiteindelijk meer of extra werk oplevert dan gebruikelijk, behoudt Shaiks webdesign LTD zich het recht voor om de extra kosten aan te rekenen aan de klant. Indien een wijziging moet worden doorgevoerd aan de offerte door Shaiks webdesign LTD of in opdracht van de klant, zal er een nieuwe offerte worden opgesteld en vervalt de vorige automatisch (ongeacht de vervaldatum).

Na het aanvaarden van de offerte, per brief, per e-mail of via een opgenomen telefoongesprek, heeft de klant één week de tijd om toch nog de bestelling te annuleren, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding voor een bedrag gelijk aan 25% van de totale kostprijs vermeld in de offerte.

De facturatie gebeurt meteen na aanvaarding van een offerte, tenzij anders overeengekomen. We gaan pas van start met de opdracht nadat het afgesproken voorschot is overgeschreven.

Wij maken u periodiek en conform onze afspraken een factuur over voor de geleverde prestaties. Deze is betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen, of kan geprotesteerd worden binnen 8 dagen na ontvangst.
Indien u een factuur niet tijdig betaalt zullen er van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zijn op het gefactureerde bedrag, volgens de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand in handelstransacties. Daarnaast wordt er voor de laattijdigheid een forfaitaire administratieve vergoeding in rekening gebracht van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 200,00 EUR.

Bij gebrek aan tijdige betaling hebben wij het recht om de nog lopende werkzaamheden of diensten op te schorten totdat de verschuldigde bedragen betaald zijn.

Als onze factuur (vermeerderd met eventuele interesten en nalatigheid kosten) één week na de verzending van een ingebrekestelling nog niet betaald is, hebben wij het recht om de door ons aangeboden producten (waaronder, maar niet beperkt tot de website, domeinnaam, en e-mail server) te deactiveren tot aan de betaling van het nog verschuldigde bedrag.

  1. Realisatie van de website

De vooropgestelde leveringstermijn is indicatief en niet bindend, tenzij anders schriftelijk en expliciet overeengekomen. Het overschrijden van deze termijnen door Shaiks webdesign LTD kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot een beëindiging van de overeenkomst.

We hebben het recht om tijdens de uitvoering van de overeenkomst beroep te doen op onderaannemers, freelancers, externe leveranciers of dienstverleners. Shaiks webdesign LTD is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken m.b.t. (en/of kan geen enkele garantie leveren voor) (i) producten, software en/of diensten van derden en/of (ii) door derden verrichte wijzigingen of uitbreidingen van of met betrekking tot de Website.

Shaiks webdesign LTD zal een website voor u ontwikkelen in verschillende fases, startend met een basisontwerp. Na goedkeuring van een bepaalde fase of na het implementeren van feedback op een bepaalde fase is het niet mogelijk om daar nog verandering in te brengen zonder daarvoor een meerkost te betalen die afzonderlijk afgesproken wordt.

De klant erkent en aanvaardt dat elke tussenkomst door Shaiks webdesign LTD voor wijzigingen, meerwerken, onderhoud en/of reparatie in het kader van de overeenkomst tot gevolg kan hebben dat de website en/of de gegevens op of verbonden aan de website tijdens de duur van deze tussenkomsten niet beschikbaar of onbruikbaar kunnen zijn, zonder dat Shaiks webdesign LTD hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

We voeren steeds de opdracht uit volgens de regels van goed vakmanschap. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

De website wordt online geplaatst na een definitief akkoord van de klant.
Technische problemen kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

  1. Verplichtingen van de klant

Om de overeenkomst goed uit te voeren hebben wij bijkomende informatie nodig van de klant zoals algemene gegevens, tekst of beeldmateriaal. Indien deze informatie niet tijdig verschaft wordt, kunnen wij de opdracht opschorten. Wij kunnen eventuele kosten die uit deze vertragingen voortvloeien doorrekenen aan de klant aan de gebruikelijke tarieven.

Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de website maakt en/of de doeleinden waarvoor hij de website gebruikt.

De klant moet wijzigingen in zijn adres- en/of betalingsgegevens schriftelijk meedelen aan Shaiks webdesign LTD. Wanneer dit nagelaten wordt, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

De klant is ertoe gehouden de website en/of de diensten als een goed huisvader te gebruiken en enkel voor legitieme doeleinden. Het is de klant bijvoorbeeld niet toegestaan de Website en/of de Diensten te gebruiken voor:
Het begaan of op enige wijze vergemakkelijken van inbreuken op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden;
Het opslaan, versturen, verspreiden, reproduceren, tonen en/of publiceren van bij wet verboden inhoud of materiaal.

De klant garandeert de bepalingen uit de overeenkomst te doen respecteren door zijn aangestelden en/of lasthebbers.

De klant geeft Shaiks webdesign LTD de toestemming om zijn (merk- en/of handels)naam en/of logo te gebruiken als referentie (onder meer op de website, offertes en andere documenten van Shaiks webdesign LTD).

  1. Aansprakelijkheid

Wanneer een update door overmacht, ziekte of vakantie niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd en u hierdoor verlies of schade hebt geleden, kan Shaiks webdesign LTD hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Shaiks webdesign LTD is niet verantwoordelijk voor software gemaakt door anderen.


Elke aansprakelijkheid van Shaiks webdesign LTD, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of zware fout zijdens Shaiks webdesign LTD, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
U draagt als opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door u aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Shaiks webdesign LTD niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

Indien de Rechter mocht oordelen dat Shaiks webdesign LTD geen beroep kan doen op één van de in de vorige leden bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen, beperkt de aansprakelijkheid van Shaiks webdesign LTD zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden ingevolge dewelke de aansprakelijkheid voortkomt, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheid assuradeuren van Shaiks webdesign LTD een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.


Opdrachtgever is gehouden Shaiks webdesign LTD te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Shaiks webdesign LTD in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten.

Bij publicatie van websites of ontwerpen zal Shaiks webdesign LTD nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie.
Shaiks webdesign LTD kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden, niet ingeval van overmacht.

Het risico van beschadiging of verlies van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

  1. Verwerking van persoonsgegevens

Shaiks webdesign LTD verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden tenzij in uw opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Shaiks webdesign LTD verbindt zich tot geheimhouding van alle gegevens zoals gestipuleerd in de GDPR wetgeving.

Indien de klant niet wenst dat zijn persoonsgegevens worden aangewend om de klant te informeren over de activiteiten van Shaiks webdesign LTD, kan hij dat laten weten op volgend adres: Shaiks webdesign [email protected] De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te sturen.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten (IER) die Shaiks webdesign LTD specifiek voor de klant creëert (bv. visuele ontwerp van een website, specifiek voor u geschreven code) zullen aan de klant worden overgedragen na volledige betaling van Shaiks webdesign LTD.

Shaiks webdesign LTD blijft eigenaar van de voorafgaandelijk door haar ontwikkelde know-how en IER (bv. algemene concepten), ook als deze werden verbeterd bij het uitvoeren van de opdracht. De klant zal daarop wel een niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikslicentie verkrijgen na volledige betaling van Shaiks webdesign LTD.

Shaiks webdesign LTD maakt regelmatig gebruik van open-source softwarepakketten. Shaiks webdesign LTD kan nooit meer rechten overdragen dan zij zelf heeft onder de toepasselijke licenties van die open-source software en u moet op uw beurt de voorwaarden van de open-source licentie respecteren.

Als u stijlen, beeld-of ander materiaal aanlevert aan Shaiks webdesign LTD, bent u verantwoordelijk indien daaruit een inbreuk op IER van derden voortvloeit en moet u Shaiks webdesign LTD vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden. Shaiks webdesign LTD maakt in testversies of voorbeeldbestanden soms gebruik van stijlen, beeld – of ander materiaal dat niet rechtenvrij is. Indien u dat materiaal openbaar maakt, moet u Shaiks webdesign LTD ook vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee. Als Shaiks webdesign LTD stijlen, beeld-of ander materiaal voor u verkrijgt via een online bibliotheek (betalend of niet), dan verkrijgt u op dat materiaal een niet-exclusieve licentie overeenkomstig de voorwaarden van de online bibliotheek.

  1. Voortdurende samenwerking

Wij bieden de mogelijkheid om uw domeinnaam te registreren en te beheren bij een gespecialiseerde partner op basis van een jaarcontract. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, tenzij de overeenkomst minstens één maand voor de vervaldag wordt opgezegd. Deze algemene voorwaarden zullen ook op de beheerovereenkomst van toepassing zijn. De registratie en het gebruik van uw domeinnaam is eveneens onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten van deze externe leverancier. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

Wij bieden de mogelijkheid om uw website te hosten bij een gespecialiseerde partner op basis van een jaarcontract. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, tenzij de overeenkomst minstens één maand voor de vervaldag wordt opgezegd. Deze algemene voorwaarden zullen ook op de domeinnaam overeenkomst van toepassing zijn. De registratie en het gebruik van uw domeinnaam is eveneens onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten van deze externe leverancier. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

U staat zelf in voor de inhoud alsook de overdracht van de website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Onze eventuele bijstand wordt als meerwaarde verrekend in een aparte factuur.

Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die hiermee verband houden zijn onderhevig aan het Belgisch recht. Bij een geschil zijn de rechtbanken van Gent uitsluitend bevoegd.